فال حافظ

فال حافظ

به وقت گل شدم از توبه شراب خجل
صلاح ما همه دام ره است و من زين بحث
بود که يار نرنجد ز ما به خلق کريم
ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم
رواست نرگس مست ار فکند سر در پيش
تويي که خوبتري ز آفتاب و شکر خدا
حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت
که کس مباد ز کردار ناصواب خجل
نيم ز شاهد و ساقي به هيچ باب خجل
که از سوال ملوليم و از جواب خجل
شديم در نظر ره روان خواب خجل
که شد ز شيوه آن چشم پرعتاب خجل
که نيستم ز تو در روي آفتاب خجل
ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل

تعبیر فال : اعتماد به نفس داشته باش و شک و دو دلی را از خود دور کن. هر لحظه تصمیم عجولانه نگیر. با دوستان خیراندیش مشورت کن تا بتوانی بهتر تصمیم بگیری.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.